اثرات وزیانهای فرکانسهای موبایل

آثار مخرب امواج و تشعشعات تلفن همراه آثار مخرب امواج و تشعشعات تلفن همراه  خطرات و عوارض ناشي از امواج تلفنهمراه  امواج تلفن همراه از نوع الكترومغناطيس بوده و از لحاظ فركانسي در رده امواج ماكروويو طبقه بندي مي شوند. به طور كلي اين امواج با افزايش فركانس و دامنه، انرژي و عمق نفوذشان در اجسام مختلف بيشتر مي شود. …