رزومه

به نام ایزد منان   به نام ایزد منان رزومه کاری   زمینه فعالیت : مخابرات ، برق ،  عمران شروع فعالیت :        این شرکت از سال ۱۳۷۹با عنایت به اخذ مجوزهای لازم و عضویت در انجمن صنفی کارفرمایان  شرکتهای مخابراتی وتاییدیه صلاحیت از اداره کار وامور اجتماعی وعضويت در اتاق بازرگاني وتاییدیه های لازم از شرکتهای مخابراتی وتشکیل کنسرسیوم هایی …