تكنولوژي اطلاعات چيست ؟

تكنولوژي اطلاعات چيست ؟ تكنولوژي اطلاعات يكي از فاكتورهاي مهم پيشرفت در قرن بيست و يكم مي باشد .IT موجب ايجاد دگرگوني و تحول در روش هاي زندگي ، آموزش ، كار و بازي خواهد شد . پيشرفت هاي مربوط به محاسبات كامپيوتر و تكنولوژي ارتباطات ، زير ساخت هاي جديدي براي تجارت ، پژوهش هاي علمي و فعاليت هاي …