رزومه

به نام ایزد منان

 rezoome

به نام ایزد منان

رزومه کاری

 

زمینه فعالیت : مخابرات ، برق ،  عمران

شروع فعالیت :

       این شرکت از سال ۱۳۷۹با عنایت به اخذ مجوزهای لازم و عضویت در انجمن صنفی کارفرمایان  شرکتهای مخابراتی وتاییدیه صلاحیت از اداره کار وامور اجتماعی وعضويت در اتاق بازرگاني وتاییدیه های لازم از شرکتهای مخابراتی وتشکیل کنسرسیوم هایی با شرکت سامان طراحان و داده رسانه پیشرو  و سپهر شبکه اسپادانا وبا بهره گیری از کادربازرگانی مجرب،کادرفنی متخصص وماهرفعالیت خود را در عرصه فن آوری وارتباطات(ICT) شروع نموده و درهمین رابطه قراردادهای بی شماری با شرکت مخابرات استان اصفهان و دیگراستانهای کشور داشته که تعداد زیادی ازآنهابه اتمام رسیده وبرخی دیگر نیز هم اکنون در دست اجرا و پیگیری می باشد.

نمونه زمینه های فعالیت عبارتند از:

 ü  مشاوره در تمام پروژه های برق ومخابراتی( طراحی،نصب،اجرا، نگهداری ونظارت)

 ü  مشاوره درخصوص طراحی واجرای پروژه های جدیدفیبرنوری بااستفاده ازنصب لوله های COD

 ü     مشاوره در خصوص طراحی واجرای شبکه هایWIRELESS 

ü     مشاوره درطراحی واجرای شبکه های جدید FTTX

ü      طراحی شبکه های کابل مسی

ü      طراحی شبکه های فیبر نوری

ü      طراحی مراکز سوئیچ مخابراتی

ü      طراحی نیرو  مراکز مخابراتی

ü     تهیه نقشه های GIS

ü     تهیه نقشه های از بیلت 

 

 ü    طراحی شبکه های دسترسی فیبر نوریFTTX

ü     اجرای شبکه های دسترسی فیبر نوری FTTX

ü      اجرای پروژهای نصب سایتهای BTS موبایل

ü      اجرای حفاری ، کابلکشی فیبر نوری

ü      اجرای حفاری ، کابلکشی شبکه های مخابراتی روستایی

ü      اجرای حفاری ، کابلکشی شبکه های مخابراتی مراکز پر ظرفیت استانها

ü      اجرای کانالسازی شبکه های مخابراتی

ü      اجرای مفصلبندی شبکه کابلهای مسی

ü      اجرای فیوژن کابلهای فیبر نوری

ü      اجرای ترمیم ترانشه

ü      اجرای سیستم های گازکنترل مراکز مخابراتی

ü      اجرای رانژه بندی ونصب MDF مراکزمخابراتی

 ü     اجرای شبکه های برق رسانی به مراکز وسایتهای ‌BTS موبایل

ü      نگهداری شبکه کابل و هوائی و واگذاری خطوط مراکز پر ظرفیت استانها

ü      نگهداری شبکه کابل و هوائی و واگذاری خطوط مراکز روستائی

ü      نگهداری سوئیچ مراکز کم ظرفیت

ü      نگهداری های DLC

ü      خرید و فروش کلیه تجهیزات و ابزارآلات و دستگاههای مخابراتی

ضمناذیلابه بعضی از موضوعات ونمونه قراردادهای منعقد شده اشاره می گردد:

۱- نگهداری شبکه کابل و هوائی مرکزپرظرفیت  ۳۰۰۰۰شماره ای گلستان اصفهان                                                   قرار دادمناقصه سالهای۸۲-۸۰

 ۲- نگهداری شبکه کابل و هوائی مرکز پرظرفیت ۵۰۰۰۰ شماره ای مدرس اصفهان                                                     قرار دادمناقصه سالهای ۸۳- ۸۴

۳- نگهداری شبکه کابل و هوائی مراکز کم ظرفیت شهرستان شهرضا                                                                      قرار دادمناقصه سالهای ۸۳-۸۴

۴-اجرای کانال سازی ، کابلکشی ، مفصلبندی وترمیم ترانشه درزیباشهر                                                                  قرار دادسال ۸۳

۵- نگهداری شبکه کابل و هوائی مرکزپرظرفیت  ۳۰۰۰۰ شماره ای گلستان اصفهان                                      قرار دادمناقصه سالهای ۸۴-۸۵

۶- نگهداری شبکه کابل و هوائی مرکزپرظرفیت۲۵۰۰۰ شماره ای شهرستان سمیرم                                                    قرار دادمناقصه سالهای ۸۴-۸۵

۷- اجرای حفاری کابلکشی و فیوژن فیبرنوری وترمیم ترانشه مسیر شهرستان سمیرم به  گرموک                          قرار دادمناقصه سالهای ۸۴-۸۵

۸- اجرای حفاری کابلکشی و فیوژن فیبرنوری وترمیم ترانشه مسیر شهرستان سمیرم به حیدرآباد                     قرار دادمناقصه سال ۸۴

۹- نگهداری شبکه کابل و هوائی مرکزپرظرفیت  ۲۸۰۰۰ شماره ای همت شهرضا                                                       قرار دادمناقصه سالهای ۸۵-۸۶

۱۰- نصب و راه اندازیMDF مرکز شهید همت شهرضا                                                                                          قرار دادسال ۸۵

۱۱- اجرای حفاری کابلکشی  شبکه کابل مرکز حیدر آباد شهرستان سمیرم                                                            قرار دادمناقصه  سال ۸۵

۱۲- مزایده انبارهای شرکت مخابرات استان اصفهان                                                                                         قرار دادمزایده سال ۸۶

۱۳-اجرای فونداسیون ونصب دکل BTS همراه اول در شهرستان سمیرم                                                                  قرارداد سال ۸۶

۱۴- نگهداری شبکه کابل و هوائی مرکز پرظرفیت ۳۰۰۰۰ شماره ای رجائی اصفهان                                      قرار دادمناقصه سالهای ۸۷-۸۸

۱۵- نگهداری شبکه کابل و هوائی مرکز پرظرفیت ۲۹۰۰۰ شماره ای  همت شهرضا                                      قرار دادمناقصه سالهای۸۷- ۸۸

۱۶- نگهداری شبکه کابل و هوائی مرکزپرظرفیت  ۲۸۰۰۰ شماره ای منتظری  اصفهان                                                  قرار دادمناقصه سالهای۸۷-۸۸

۱۷-اجرای کانال سازی ، کابلکشی ، مفصلبندی وترمیم ترانشه درشهراصفهان                                                          قرار داد سال ۸۷

۱۸- نگهداری شبکه کابل و هوائی مرکز پرظرفیت ۲۸۰۰۰ شماره ای منتظری  اصفهان                                                  قرار داد سال ۸۸

۱۹- نگهداری شبکه کابل و هوائی مرکزپرظرفیت  ۵۸۰۰۰ شماره ای علامه مجلسی(خوراسگان)اصفهان            قرار دادسال ۸۸

۲۰-  نگهداری شبکه کابل و هوائی مراکزپرظرفیت  ۶۵۰۰۰ شماره ای اداره مخابرات مراکز تابعه اصفهان             قرارداد سال ۸۹

۲۱-اجرای پروژه های برق رسانی وپاور دکلهای BTS موبایل ایرانسل در سطح استان اصفهان                           قرارداد سالهای ۸۸-۸۹

۲۲-نگهداری شبکه کابل وهوایی وسویچ  مراکز تابعه اصفهان                                                                              قرارداد سال۸۹

۲۳-تامین نیروی انسانی متخصص وساده مراکز مخابرات تابعه اصفهان                                                                   قراداد مناقصه سالهای ۸۹-۹۰

۲۴-اجرای فنس کشی وحصار کشی سایت های موبایل همراه اول در مراکز تابعه اصفهان                              قرارداد سال۹۰

۲۵- طراحی فیر نوری مسیر شهرستان زرین شهر به باغبهادران

۲۶- طراحی شبکه کابل مراکز استان قم

۲۷- طراحی شبکه کابل و فیبر نوری در استان کرمان

۲۸- طراحی شبکه کابل و فیبر نوری در استان مرکزی

۲۹- تهیه از بیلت فیبرنوری در استان خراسان

۳۰- طراحی شبکه کابل وفیبرنوری دراستان آذربایجان

۳۱- طراحی شبکه کابل درمرکزفلاورجان

۳۲- تهیه از بیلت فیبر نوری دراستان اصفهان

۳۳- تهیه نقشه های  GISدر اصفهان

۳۴- مشاوره در خصوص اجرای فیبر نوری شرکتهای ISP

۳۵-  طراحی شبکه های فیبر نوری FTTX

۳۶- اجرای اولین پایلوت شبکه دسترسی فیبر نوری   FTTX  با استفاده از میکرو داکت ومیکرو کابل نوری            در استان اصفهان  سال ۹۱

۳۷- تامین تجهیزات و نصب وراه اندازی تجهیزات شبکه دیتا ADSLدر استان کرمان                                                      قراردادسال۹۱

۳۸- تامین تجهیزات و نصب وراه اندازی تجهیزات شبکه دیتاADSLدر استان قم                                                            قراردادسال ۹۱

۳۹-تامین تجهیزات و نصب وراه اندازی تجهیزات شبکه دیتا ADSL در استان مرکزی                                                    قراردادسال۹۱

۴۰- نگهداری شبکه کابل وهوایی مراکز پرظرفیت و کم ظرفیت استان کهکلویه وبویر احمد                                             قراردادسالهای ۹۰–۹۱-۹۲

۴۱- نگهداری شبکه کابل وهوایی وتامین نیروی انسانی متخصص جهت کلیه مراکز تابعه اصفهان                       قراردادسالهای ۹۰-۹۱

۴۲- تهیه وتامین خودروهای استیجاری وراننده گان جهت کلیه مراکز تابعه اصفهان                                                       قراردادسالهای ۹۰-۹۱

۴۳-اجرای طرح های پروژه فیبر نوری وشبکه مسی در شهرستان کوهپایه اصفهان                                                      قراردادسال۹۱-۹۲

۴۴-اجرای طرح  های پروژه  فیبر نوری  وشبکه مسی در شهرستان ورزنه اصفهان                                                       قراردادسال۹۱-۹۲


۴۵-اجرای طرح  های پروژه  فیبر نوری وشبکه مسی در شهرستان هرند اصفهان                                                       قراردادسال ۹۱-۹۲

۴۶- نصب وراه اندازی سایت های BTS همراه اول در استان کرمان                                                  قراردادسال۹۱      

۴۷- نصب وراه اندازی سایت های BTS در استان اصفهان                                                                     

۴۸-تامین نیروی انسانی ساده ومتخصص جهت کلیه مراکز تابعه شرکت مخابرات استان اصفهان              قراردادسال ۹۱-۹۲-۹۳-۹۴

۴۹-  اجرای طرح پروژه فیبر نوری در شهرستان تودشک اصفهان                                                                            قراردادسال-۹۳۹۲

۵۰-  اجرای طرح پروژه فیبر نوری در شهرستان اشکهران اصفهان                                                                        قراردادسال۹۲-۹۳

۵۱-اجرای طرح پروژه فیبر نوری در شهرستان هرند اصفهان                                                                        قراردادسال۹۳

۵۲-اجرای طرح پروژه فیبر نوری در شهرستان نیک اباداصفهان                                                                        قراردادسال۹۴

۵۳- تامین نیروی حراست نگهبان جهت مخابرات اصفهان                                                                        قراردادسال۹۳-۹۴

۵۴-اجرای طرح پروژه نصب وراه اندازی dslam درشهراصفهان                                                                        قراردادسال۹۳-۹۴

۵۵-تامین نیروی انسانی ساده ومتخصص جهت کلیه مراکز شهرستان نجف آبادشرکت مخابرات استان اصفهان              قراردادسال ۹۳-۹۴       

تماس با ما

 آدرس دفترمرکزی  :                                                                                                             اصفهان  – خیابان بزرگمهر ابتدای خیابان هشت بهشت شرقی کوچه ابن سینا پلاک۲طبقه۲

شماره تلفنهای تماس:                                                                                           ۳۷۷۳۵۰۰۰-    ۳۷۷۲۹۹۹۹-  ۳۲۶۶۶۶۶۷  ( ۰۳۱)    فاکس : ۳۷۷۳۴۰۰۰

شماره تلفن همراه  :           ۲۷۷۶ ۳۰۰ ۰۹۱۳  –   ۶۶۴۰ ۸۷۷ ۰۹۱۲

                                             ۳۹۴۹ ۱۱۷ ۰۹۱۳-

                                           www.akf.ir    

                                Email :         m.narimani@ymail.com

                                Email  :        arminkosha@gmail.com   

                                         arminkosha@ کانال اختصاصي ما در تلگرام

.

 


 

1دیدگاه برای“رزومه

  1. ممنون از اطلاعاتی که قرار دادید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *